CC国际娱乐怎么代理
首页 > 金蟾文化 > 正文

为什么人们把“金蟾”当做“风水吉祥物”

来源: 2018-03-13 11:00:06

现在有很多人给公司,店铺,餐厅的前台甚至家里会摆放上金蟾,只知道是可以旺财的意思,却不知道是为何。其中原因主要源于“刘海戏金蟾”的说法。

据《秘殿珠林》记载,清朝内府旧藏名迹中有宋代人所画《刘海戏蟾图》一轴。可见,“刘海戏蟾”的故事由来已久。

明郁逢庆编《续书画题跋记》有“其闲情若陆龟蒙,其仙趣若刘海蟾”句,则说明神仙群体里面有个“刘海蟾”。

《福建通志》:唐刘海蟾,名元英,邵武人。以明经事燕刘守光为相,喜性命崇黄老,有道人来谒,自称正阳子,为演清净无为金波还丹之秘,元英悟即解印易服遁迹终南山,丹成尸解,有白气自顶门出,羽化冲天。后以道力除蟾祟,因称海蟾。

《江西通志》:李观......太平兴国司马温公为相,以书召观,比至京,温公已薨,除虔州,不就,请监南岳庙以归。观不好神仙,尝遇异人刘海蟾,以得道自任,而排斥释氏。

《山西通志》:宋张伯端,天台人,翼城紫阳宫,其修炼地也。《列仙传》云,伯端少好学,晚传混元之道。治平中,隋陆龙图寓桂阳。宋熙宁二年游蜀,遇刘海蟾授以《金液还丹诀》,乃改名用成,字平叔,号紫阳山人。后转徙秦陇。

传说刘海蟾两次遇到神仙,据《神仙通鉴》记载:“初遇正阳祖师,授以金液还丹之旨,遂弃官学道。后遇吕祖,乃改名玄英号海蟾子。复授以金丹之要,遁迹终南,修真成道。”......刘海戏金蟾亦称刘海戏金钱或刘海洒钱。后人把刘海蟾这个名字一分为二:刘海、金蟾。又把这两个名字演变成“刘海戏金蟾”。

“刘海戏金蟾”典故出自道教,由传说的辟谷轻身的人物附会而成。金蟾是一只三足青蛙,古时认为得之可致富。寓意财源兴旺,幸福美好。

刘海的传说,各地都有,刘海故里为陕西西安户县阿姑泉欢乐谷。刘海总是被人看做仁慈之神。相传常德城内丝瓜井里有金蟾,经常在夜里从井口吐出一道白光,直冲云霄,有道之人乘此白光可升入天堂。住在井旁的青年刘海,家贫如洗,为厚道,事母至孝。他经常到附近的山里砍柴,卖柴买米,与母亲相依为命。一天,山林中有只狐狸修炼成精,幻化成美丽俊俏的姑娘胡秀英,拦住刘海的归路,要求与之成亲。婚后,胡秀英欲济刘海登天,口吐一粒白珠,让刘海做饵子,垂钓于丝瓜井中。那金蟾咬钓而起,刘海乘势骑上蟾背,纵身一跃,羽化登仙而去。文化内涵的外延,是文化发展过程中不可避免的现象。就“刘海戏金蟾”来说,肯定“刘海蟾”在先而“刘海戏金蟾”的故事在后。因为刘海蟾传《金液还丹诀》,遂有“金蟾吐金”的故事。自此金蟾被视为旺财吐财的吉祥物。但是能否发财,最主要还是靠天时、地利与人和,个人能力和当时的时空条件。从吉祥如意的角度看,摆放口吐金钱的“金蟾”,也是有好的寓意和心理作用。
 

更多南宗咨询敬请关注公众号“CC国际娱乐怎么代理”(zgnzdjw)

南宗知乎

我要提问